Klimacz je na facebooku

+420 388 601 154 info@klimacz.cz 

Politika jakosti

Politika jakosti (QM) KLIMA s.r.o. na období 2018 – 2023

 

Hlavním posláním firmy KLIMA s.r.o. je být spolehlivým partnerem v oblasti výroby a dodávek následujících produktů:

 • radiálních středotlakých a vysokotlakých ventilátorů
 • mokrých hladinových odlučovačů
 • nosných svařovaných ocelových konstrukcí a dílů pro transportní techniku
 • topných a chladících poklopů, včetně souvisejících výrobků
 • zařízení pro zpracování biomasy (sušičky, cyklony, kotle atd.)
 • zařízení pro energetiku

 

Při všech svých podnikatelských činnostech se řídíme zásadou trvale udržitelného rozvoje a ochrany životního prostředí.

 

Ve vztahu k hodnotám a rozvoji společnosti

 • Individuální odpovědností všech zaměstnanců a zejména vrcholového vedení společnosti dosáhnout stability a zlepšování jakosti našich služeb a výrobků procesně orientovaným systémem jakosti ve všech našich procesech a činnostech.
 • Dodržovat platná ustanovení všech právních předpisů, tj. zákonů, nařízení, vyhlášek a také norem souvisejících s výrobou produktů a životním prostředím.
 • Dosáhnout pevné pozice na trhu díky kvalitě výrobků, služeb a profesionálnímu přístupu.
 • Postupovat tak, aby aktivity společnosti co nejméně zatěžovali životní prostředí v souladu se závazkem prevence znečištění.
 • Identifikací příčin nedostatků a realizaci preventivních a nápravných opatření zajistit proces zlepšování, a tím snižovat výrobní náklady společnosti.

 

Ve vztahu k zákazníkům a všem zainteresovaným osobám

 • Chceme být profesionálním a respektovaným partnerem pro naše zákazníky s důrazem na dlouhodobou oboustranně výhodnou spolupráci a svým aktivním přístupem pomáhat svým zákazníkům k dosahování jejich podnikatelských cílů.
 • Dlouhodobým cílem společnosti je maximálně uspokojit požadavky zákazníků s důrazem na technickou podporu, vysokou kvalitu a dlouhodobou spolehlivost spojenou s kvalitním servisem pro všechny nabízené produkty. Důraz je kladen i na potřebné vybavení příslušnou dokumentací včetně všech atestů a protokolů.
 • V náročném procesu zvyšování produktivity hodláme nadále nabízet konkurenceschopné ceny vyráběných produktů za konkurenceschopných dodacích lhůt a záruk.

 

Ve vztahu k zaměstnancům

 • Usilujeme o budování korektních vztahů se svými zaměstnanci, neboť si uvědomujeme, že výkon a dobré jméno společnosti jsou dány kvalitou jejích zaměstnanců.
 • Pěstujeme v zaměstnancích pocit sounáležitosti s vlastní společností.
 • Zvyšujeme odbornou úroveň znalostí zaměstnanců na všech úrovních.
 • Zapojujeme naše zaměstnance do procesu neustálého zlepšování své činnosti i s ohledem na životní prostředí.

 

Ve vztahu k dodavatelům

 • Spolupracujeme s dodavateli orientovanými na vysokou kvalitu svých výrobků při zachování příznivé cenové hladiny.
 • Budujeme se svými dodavateli oboustranně výhodné, dlouhodobé obchodní vztahy.

 

K tomu, aby se společnost stala vyhledávaným partnerem v oblasti dodávek průmyslových ventilátorů, odlučovačů, svařovaných konstrukcí a speciálních výrobků pro konkrétní zákazníky, vyráběných jako ekologicky nezávadný produkt v bezpečném prostředí včetně dodávání služeb, dbáme na rozvoj se zavedeným a fungujícím systémem jakosti, který zajišťuje trvalou jakost produkce a tím se stane vyhledávaným obchodním partnerem a dodavatelem, u kterého bude vytvořen pocit jistoty nejen pro zákazníka, ale i pro zaměstnance společnosti.

 

Ve vztahu k zákazníkům si uvědomujeme, že:

 • hlavním cílem společnosti je maximální uspokojování zákazníků výrobky a službami, které svou vysokou úrovní splní nebo předčí jejich požadavky,
 • trvalé uspokojování všech našich zákazníků výrobky a službami vysoké jakosti je základem úspěchu v soutěži s konkurencí a rozhodujícím faktorem pro dosažení prosperity,
 • zákazník a uspokojování jeho požadavků je hlavním motivem veškeré naší činnosti.

 

V oblasti nákupu:

 • zvyšujeme náročnost vůči našim dodavatelům a rozvineme s nimi aktivní spolupráci při objasňování vzájemných požadavků,
 • udržujeme databázi vhodných dodavatelů materiálů a služeb.

 

Ve vztahu k vlastním zaměstnancům dbáme na:

 • jejich přesvědčení, že zabezpečování jakosti našich výrobků a služeb je úkolem všech útvarů a všech zaměstnanců společnosti, kteří řídí, provádějí a ověřují veškeré činnosti ovlivňující jakost,
 • poskytování účinné pomoci při výchově, školení a výcviku zaměstnanců, aby byli způsobilí plnit všechny požadavky této politiky jakosti.

 

Základní orientací společnosti v oblasti péče o životní prostředí je:

 • plnit požadavky legislativy platné pro oblast životního prostředí s důrazem na preventivní přístup k této problematice,
 • stálá šetrnost k zeleni a čistotě vod,
 • udržování pořádku na pracovištích a každodenní úklid, minimalizace rušivých vlivů na okolí,
 • trvale plánovitě zlepšovat environmentální profil společnosti při rozvíjení svých ekonomických aktivit,
 • informovat zaměstnance v rámci interních školení a ostatní veřejnost o vlivech činnosti naší společnosti na životní prostředí a vstřícně s nimi komunikovat.

  

Základní orientací společnosti v oblasti BOZP je:

 • plnit požadavky legislativy a správních rozhodnutí platných pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s důrazem na preventivní přístup k této problematice,
 • prosazovat zavedení managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci u spolupracujících či dodávajících organizací,
 • důsledně dodržovat bezpečnostní předpisy a minimalizovat tak vznik pracovních úrazů a nemocí z povolání,
 • pravidelně proškolovat a prakticky vycvičit zaměstnance a zároveň zvyšovat jejich úroveň vůči havarijní připravenosti.

   

Společnost se dále zavazuje:

 • využívat zkušeností zaměstnanců k naplňování výrobních cílů ve shodě s požadavky kvality, s maximálním ohledem na životní prostředí a dodržování bezpečnosti práce,
 • prosazovat zavedení systému environmentálního managementu u svých obchodních partnerů a dodavatelů,
 • minimalizovat vznik odpadů a emisí,
 • vzniklé odpady předávat k likvidaci odborným firmám,
 • v rámci technických i ekonomických možností minimalizovat možnost vzniku úrazů a nemocí z povolání,
 • pravidelným proškolováním zvyšovat povědomí vlastních zaměstnanců i zaměstnanců externích firem o zásadách bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
 • zajistit, aby veškeré činnosti ve společnosti byly doprovázeny důslednou ochranou zdraví zaměstnanců.

 

 Zpracoval: Ing. Václav Tomášek

V Prachaticích, 3. 1. 2018

 

Tento dokument schválilo a projednalo vedení společnosti na poradě vedení dne 26. 3. 2018.

 

 

                                                                                                             Milan Mercl

                                                                                                        Jednatel společnosti

Další odkazy

Společnost vyrábí a dodává

 • Radiální vysokotlaké ventilátory až do průměru oběžného kola 2800 mm, množství vzduchu 180 m3s-1 a celkovém  tlaku 23 000 Pa
 • Středotlaké radiální ventilátory až do průměru oběžného kola 2000 mm a množství vzduchu 70 m3s-1 a celkovém tlaku 4 000 Pa
 • Axiální přetlakové ventilátory až do průměru oběžného kola 1000 mm, množství vzduchu 15 m3s-1 a celkovém tlaku 500 Pa
 • Speciální radiální a axiální ventilátory
 • Odlučovače
 • Ocelové svařované výrobky a konstrukce
 • Potrubí
 • Zakázková výroba, příprava a dělení materiálu, třískové obrábění
 • Jiné výrobky dle požadavku zákazníka